3. januar 2018

Kystverket Vest i Haugesund

av Jannicke Kvarven

Kystverket Vest samarbeider med andre aktører fra næringslivet og kommunene i Haugesundregionen for å bygge viktige relasjoner for fremtiden og sikre ønsket vekst i vårt attraktive nærings- og bostedsområde.

Kystverket er en nasjonal etat underlagt Samferdselsdepartementet med ansvar for sjøsikkerhet, kystforvaltning og beredskap mot akutt forurensning.

Som samferdselsetat har Kystverket ansvar for å tilrettelegge for sjøtransport − som et effektivt, miljøvennlig og forutsigbart transportalternativ. Vi sikrer trygg ferdsel for skipsfart, reduserer risikoen for ulykker til sjøs, og reduserer omfanget dersom ulykker oppstår.

Kystverket har rundt 1100 ansatte spredt på ulike kontorer og stasjoner langs hele norskekysten. Etaten har ni driftsenheter: hovedkontoret, fem regioner, rederi, beredskapssenter og lostjenesten.

Kystverket har i oppgave å:

  • ivareta et sikkert, effektivt og verdiskapende transportsystem til sjøs som bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet
  • ivareta samfunnssikkerhet og statens beredskap mot akutt forurensning i norske havområder eller på norsk territorium
  • drifte og utvikle statlig maritim infrastruktur og statlige maritime tjenester
  • bidra til bærekraftig og klima- og miljøvennlig utvikling av kystsonen

Kystverket Vest

Kystverket region Vest har sitt regionkontor i Haugesund. Som en av Kystverkets fem regioner ivaretar Kystverket Vest ansvaret for etatens oppgaver i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Oppgaver omfatter drift av to av Kystverkets fem sjøtrafikksentraler, myndighetsutøvelse etter Havne- og farvannsloven, havnesikring, planlegging av statlige tiltak for drift, vedlikehold og nybygging i skipsleder, fiskerihavner og navigasjonsmerker.

I tillegg ligger Kystverkets nasjonale kompetansesenter for los- og sjøtrafikksentraltjenester ved regionkontoret i Haugesund. Senter har nasjonalt ansvar for drift og utvikling av sjøtrafikksentraltjenesten, forvaltning av lostjenesten og drift og utvikling av meldings- og informasjonstjenester for skipsfarten.

Ved regionkontoret jobber det ca. 50 personer. I region Vest ligger også to av Kystverkets fem sjøtrafikksentraler, en lokalisert på Kvitsøy i sør-Rogaland og en på Fedje i Nord-Hordaland. Til sammen er det 25 medarbeidere på disse to sentralene.

Oppgaver utføres av nautikere, samfunnsvitere, ingeniører, jurister, økonomer, og fagfolk innen blant annet IKT, kommunikasjon, miljø, elektro, administrasjon, personal og ledelse.

Kystverkets medarbeidere bidrar til sikker, effektiv og miljøvennlig skipsfart ved å:

  • sørge for at sjøveien har tilstrekkelig bredde og dybde
  • sørge for at sjøveien er godt opplyst for trygg navigering
  • gi skipsfarten viktig informasjon om forhold i skipsleden
  • veilede skipstrafikken for å forebygge alvorlige ulykker og akutt forurensning
  • jobbe fremtidsrettet med innovasjon og teknologi for å utvikle maritime tjenester

Les mer om Kystverket på: www.kystverket.no
Følg Kystverket på Facebook: https://www.facebook.com/Kystverket/
Følg Kystverket på Twitter: https://twitter.com/kystverket

 

Drifter overvåkingssystemet AIS_foto Kystverket

Drifter overvåkingssystemet AIS_foto Kystverket

Nymerking av Store Bloksen på Sletta_foto Kystverket_Anne Grethe Nilsen

Nymerking av Store Bloksen på Sletta_foto Kystverket_Anne Grethe Nilsen

Overvåker skipstrafikken fra Kvitsøy sjøtrafikksentral_foto Kystverket_Haakon Nordvik

Overvåker skipstrafikken fra Kvitsøy sjøtrafikksentral_foto Kystverket_Haakon Nordvik

Regionkontoret til Kystverket Vest i Haugesund_foto Kystverket_Anne Grethe Nilsen

Regionkontoret til Kystverket Vest i Haugesund_foto Kystverket_Anne Grethe Nilsen

Sjøtrafikkovervåking fra Kvitsøy sjøtrafikksentral_foto Kystverket_Haakon Nordvik

Sjøtrafikkovervåking fra Kvitsøy sjøtrafikksentral_foto Kystverket_Haakon Nordvik