19. september 2017

Lanserer digital tjeneste for havn

av Jannicke Kvarven

Torsdag 28. september lanserer Kystverket en ny tjeneste i meldingssystemet SafeSeaNet Norway som forenkler kommunikasjonen mellom havn, havneanlegg, skipsfart og myndigheter. Tjenesten driftes fra Kystverket Vest i Haugesund.  

– Når havner og havneanlegg oppdaterer egne data i SafeSeaNet får vi en bedre informasjonskvalitet. Samtidig kan man gjenbruke dataen som lagres i systemet. Med havner og havneanlegg som aktive bidragsytere får vi også en mer effektiv kommunikasjon og bedre samhandling mellom de nevnte aktørene, sier seniorrådgiver Grethe Westre i Kystverket Vest.

Den nasjonale meldingsportalen SafeSeaNet Norway driftes og utvikles fra Kystverkets Senter for los og VTS, som er lokalisert ved Kystverket Vest i Haugesund. SafeSeaNet Norway er en nettbasert meldingstjeneste hvor alle skip i internasjonal fart sender pliktige ankomst- og avgangsopplysninger til ulike nasjonale myndigheter. I 2015 tok også havner og havneanlegg i bruk systemet.

Fra manuell til digital kommunikasjon
I den nyeste versjonen vil mye av kommunikasjonen som foregår mellom Kystverkets havnesikringspersonell og havner og havneanlegg skje i meldingssystemet.

Tidligere har Kystverket oppdatert havnenes og havneanleggenes kontaktopplysninger manuelt i egne systemer. I SafeSeaNet blir havnedata oppdatert av havnene og havneanleggene selv. Havnedata lagres i meldingssystemet og gjøres automatisk tilgjengelig for Kystverket og eksterne aktører som agenter, Sjøfartsdirektoratet, og den europeiske sjøsikkerhetsorganisasjonen EMSA.

Samtidig får fartøy mulighet til å sende kaiforespørsel til havner og havneanlegg digitalt i meldingssystemet. For havnene betyr dette at skipsfarten får muligheten til å velge definerte kaier det enkelte havneanlegg i systemet, istedenfor at dette gjøres via e-post eller telefon. Kommunikasjonen mellom skipet og havner og havneanlegg blir dermed mer effektiv og oversiktlig.

Fakta om SafeSeaNet Norway:

  • Den første versjonen av SafeSeaNet Norway ble etablert i 2005 og har siden den gang blitt utviklet som en nasjonal meldingstjeneste, hvor skipsfarten i dag basert på gjeldende meldingsforskrifter sender ankomst- og avgangsopplysninger til nasjonale myndigheter som politiet, Forsvaret, Tollvesenet, Sjøfartsdirektoratet, Skatteetaten og Kystverket.
  • Siden etableringen av meldingsportalen SafeSeaNet Norway i 2005 har antall skipsmeldinger til myndigheter og havner gradvis blitt redusert med om lag 245 000.
  • Kystverket anslår at skipsfarten i dag anslagsvis bruker 12 000 færre årlige timeverk enn tidligere på utfylling av meldinger til ulike myndigheter.
  • For få år siden måtte skipsfarten sende meldinger flere ganger til flere norske myndighetsorganer. Meldingene ble sendt via papir, telefon, e-post eller faks. Nå sender skipsfarten kun en digital melding en gang gjennom SafeSeaNet Norway.
  • Rask og enkel tilgang på digitaliserte meldinger fra skipsfarten har frigjort tid og ressurser i myndighetenes administrasjon. For navigatører om bord i skip har en reduksjon av manuelle registreringer frigitt mer tid til navigasjonsoppgaver om bord.
  • juni 2015 lanserte Kystverket en fullverdig nasjonal meldingsportal for skipsfarten som er komplett i henhold til EUs rapporteringsdirektiv for skip (direktiv 2010/65/EF). I denne versjonen ble også digitaliserte skipsmeldinger til havner inkludert.

Les mer om meldingssystemet SafeSeaNet Norway her.