3. april 2020

Nær 35 000 registrerte arbeidssøkere i Rogaland i mars

av Jannicke Kvarven

I følge Leder NAV Marked Nord-Rogaland, Elisabeth Lie Nilsen, er det registrert 7095 arbeidssøkere i Nord- Rogaland.

I Nord-Rogaland har vi nå 5005 helt ledige arbeidssøkere og 1907 personer som er delvis sysselsatte – i sum 6912 personer. I tillegg kommer de 183 personene som er registrert som deltakere på arbeidsmarkedstiltak – som igjen gir oss summen 7095 personer.

Vanligvis så snakker vi ikke så mye om de delvis sysselsatte men nå denne gangen er volumet å stort, at det er av vesentlig betydning for det helhetlige bildet å ta disse med.

Hvis vi først ser på de helt ledige, så er det Haugesund som ligger høyest med 10.9% (2105 personer). Etter dem kommer Tysvær med 8,5% (479 personer), Karmøy med 8,4% (1772 personer),  Vindafjord med 7,3% (354 personer) og Sauda med 68% (156 personer). Nederst finner vi Bokn med 6,2% (27 personer), Suldal med 5,4% (108 personer) og helt nederst Utsira med 3,9% (4 personer). Her er det Tysvær som har hatt den største prosentvise økningen hvis vi sammenligner med i fjor, som vi normalt gjør.

Hvis vi ser på de  som er delvis sysselsatte, så ligger Haugesund høyest også der med 3,9% (748 personer), Karmøy kommer etter med 3,6% (759 personer), Suldal med 2,9% (58 personer), Sauda med 2,8% (65 personer) Tysvær  med 2,6% (146 personer) og Vindafjord med 2,6% (126 personer). Nederst finner vi Bokn med 1,1% (5 personer) og Utsira med %.

Det tyder på at det fortsatt er en god del aktivitet i de bedriftene som har sett seg nødt til å permittere. Mange merker økt aktivitet i bedriftene sine nå den siste uken av måneden,mens uke 12 var stille. Dette er positive signaler. 

Tiltak:

Summen for personer på tiltak er helt lik som forrige måned med 183 personer. Men pga smitteverntiltakene som er iverksatt for befolkningen,  så er de med «Arbeidstrening» midlertidig ute av tiltaksplassene sine. Personer som er på «Lønnstilskudd» følger situasjonen i sin bedrift på lik linje med de andre ansatte. De som er på oppfølgingstiltak følges opp gjennom digitale løsninger og slikt – på samme måte som resten av befolkningen gjør gjennom hjemmekontor/hjemmeskole osv.

Totalt registrerte arbeidssøkere:

(Bruttoledighet (helt ledige og de på tiltak) + de delvis sysselsatte)

Haugesund: 15,2% registrerte arbeidssøkere

Rogaland: 13,4% registrerte arbeidssøkere

Karmøy: 12,3% registrerte arbeidssøkere

Tysvær: 11,5 % registrerte arbeidssøkere

Vindafjord: 10,1% registrerte arbeidssøkere

Sauda: 9,9% registrerte arbeidssøkere

Suldal: 8,3% registrerte arbeidssøkere

Bokn: 7,3% registrerte arbeidssøkere

Utsira:3,9% registrerte arbeidssøkere

 

Varsel om nedbemanninger:

Vi har denne måneden mottatt ett betydelig antall varsler fra mange bedrifter. Det er bedrifter som varsler mer enn 10 ansatte som har varslingsplikt til NAV, men vi har også sagt at vi ønsker å ta imot varsel fra alle bedrifter, da vi vet at volumet på små bedriftene også i sum blir stort.

Vi har mottatt varsel på over 10 ansatte fra 138 bedrifter fra alle kommunene på Haugalandet. De har varslet nedbemanning for 7528 personer. Det største volumet ble varslet i uke 12, hvor det ble varslet nedbemanning for hele 5621 personer.

Men summen av de små bedriftene som også har valgt å varsle oss er stor, og her vet vi jo også at vi mangler mange siden de ikke har varslingsplikt. Vi har mottatt varsel her fra 182 bedrifter, som varsler permittering for 632 personer.

Det er Overnattings- og serveringsvirksomheter, Privat- og forretningsmessig tjenesteyting, varehandel og transport/lagring som er de bransjene med høyest varsling. Men vi ser varsel i alle bransjer, men de fleste andre bransjene som har varslet ser ikke ut til å ha effektuert varslene sine enda.

 

Tilgang på stillinger:

Mens fylket som  helhet har en nedgang på -34% utlyste stillinger (3195), så har vi i Nord-Rogaland en nedgang på -32,5% (573).  Så på tross av den tøffe pandemi situasjonen så er det likevel en betydelig mengde med stillinger å søke på. De fleste bedrifter har drift uten permitteringer, men med smitteverntiltak for sin bemanning.

Det er flest utlyste stillinger innen «Helse, pleie og omsorg» (161), «Bygg og anlegg»  (111),  «Butikk og salgsarbeid» (69) og «Industri» (55) i Nord-Rogaland denne mnd.

Mens flere arbeidsgivere grunnet permitteringssituasjonen har trukket sine utlyste stillinger tilbake, så har andre hatt behov for ekstra bemanning knyttet opp til pandemi-situasjonen.

Det er også knyttet usikkerhet til behov for ekstra bemanning i bedriftene dersom det skulle komme større utbrudd av Korona i distriktets bedrifter. Dette kan generere både store og små behov for arbeidskraft ganske akutt. Derfor ber vi innstendig om at de som nå er permittert går inn og registrerer sin kompetanse i NAV sin CV base på en god og utfyllende måte. Disse vil være spesielt aktuelle for å dekke kortvarige behov for arbeidskraft som kan oppstå pga. pandemi-situasjonen, og er svært viktige for å holde næringslivet i regionen i gang. Ellers vil bedrifter kunne bli tvunget å permittere folk og stenge bedrifter pga.  manglende bemanning..

 

PRESSEMELDING FRA NAV ROGALAND (03.04.2020)

25055 personer er registrert som heilt utan arbeid ved utgangen av mars i Rogaland, i følgje tal frå NAV. Det utgjer 9,9 prosent av arbeidsstyrken i fylket. I tillegg er 8 761 personar registrert som delvis utan arbeid. Det er 3,5 prosent av arbeidsstyrken og 6 454 fleire enn i februar 2020.

Totalt er det registrert 34 724 arbeidssøkarar i Rogaland. I Noreg er det 300 634 registrerte som heilt arbeidslause. På landsbasis er delen heilt arbeidslause på 10,7 prosent. Rogaland er dermed 0,8 prosent under landsgjennomsnittet. Den kraftige auken i arbeidsløysa starta i veke 11.

Bruttoarbeidsløysa, som er summen av heilt arbeidslause og arbeidssøkjarar i tiltak, var på 25 963 personer, eller 10,3 prosent av arbeidsstyrken.

– Sidan førre publisering av arbeidsløysetal tysdag 24.mars, ser vi at delen heilt arbeidslause er stabil, medan det er fleire delvis ledige. Det kjem av at nokon av dei som registrerte seg i starten av koronapandemien, har meldt på meldekortet sitt at dei jobbar litt, forklarer Merethe P. Haftorsen, direktør i NAV Rogaland.

– Majoriteten av arbeidssøkarane er permitterte, og dei skal i utgangspunktet tilbake til jobben sin. For mange bedrifer er det ein uavklart situasjon. På grunn av koronasituasjonen og dei ulike tiltaka styresmaktene har satt i verk er det ein del verksemder som har lågare aktivitet og difor berre har delvis permittert dei ansatte. Difor ser vi òg ein stor auke i delvis ledige personar, fordi mange får jobba litt hos arbeidsgivaren sin, uttaler Haftorsen.

Høgast arbeidsløyse blant unge

Arbeidsløysa aukar i alle aldersgrupper, men aukar mest blant unge. Høgast arbeidsløyse finn vi blant unge mellom 20 og 24 år, med 15,5 prosent.

Arbeidsløysa har auka voldsomt i alle næringar, men auka er størst blant leiarar, innan butikk- og salsarbeid, reiseliv og transport og serviceyrke og anna arbeid. Nær 12 400 av dei heilt utan arbeid kjem frå jobbar i desse næringane.

Når det gjeld arbeidsløyse fordelt på kjønn, er det litt fleire menn enn kvinner. 13 766 menn er heilt ledige, medan 11 289 er kvinner.

– Mange enkeltpersonar, familiar og bedrifter har fått kvardagen snudd opp ned. Vi har stor forståing for at mange er bekymra for framtida, både med tanke på arbeid og inntekt. I NAV blir det jobba på spreng for at alle skal få pengane dei har krav på. Det er gledeleg å sjå at løysinga med å søke forskudd på dagpengar, fungerer bra, seier Haftorsen.

 

Høgast arbeidsløyse i byområda

Arbeidsløysa er høgast i dei større byområda i fylke. Stavanger, Haugesund og Sandnes har ei bruttoarbeidsløyse på høvesvis 11,9, 11,3 og 11,2 prosent av arbeidsstyrken.

– Arbeidsløysetala gjenspeilar på mange måtar kva for ein krevjande situasjon mange bedrifter står i etter at samfunnet blei delvis stengd ned 12. mars grunna utbrotet av koronaviruset. Samtidig er det mange verksemder som snur på kvar stein for å halde sine tilsette i jobb. Nokon av permitteringsvarslane vi har fått, er ikkje iverksatt. Vi ser òg at ein del varslar blir trukket tilbake.

 

3 195 utlyste stillingar

Totalt vart det lyst ut 3 195 stillingar i mars. Yrkesgruppene med flest utlyste stillingar var bygg og anlegg (551), helse, pleie og omsorg (520)og ingenniør og IKT-fag (467).

– Framleis er det bransjar som treng arbeidskraft. Særlig veit vi at behovet innenfor helse, pleie og omsorg vil bli stort fremover. Vi oppfordrer alle arbeidsøkarar til å registrera CV og jobbprofil hos oss, slik at arbeidsgivarar som treng nye medarbeidar, finner folk med rektig kompetanse, seier Haftorsen.

Arbeidsmarknaden i Rogaland. Mars 2020

Nøkkeltal mars 2020
Heilt utan arbeid 16 – 67 år 25 055 (9,9%)
Arbeidsretta tiltak 908 (0,4%)
Bruttoarbeidsløyse** 25 963 (10,3%)
Unge heilt utan arbeid 16 – 29 år 7 871
Langtids-arbeidssøkjarar

(26 veker eller meir)

2 892
Delvis ledige 8 761 (3,5%)
Utlyste stillingar 3 195

 

Sjå vedlagde oversikter for meir informasjon.

Kontaktperson: Merethe P. Haftorsen, direktør i NAV Rogaland. Tlf: 93426424.

Følg NAV Rogaland på Facebook – Arbeidsmarkedet i Rogaland

Følg NAV Rogaland på LinkedIn – NAV Rogaland