8. mars 2021

Månedens profil: Kystverket

av Ingrid Greta Lauvås

Visste du at Kystverket har egne satellitter?

Vi har tatt en prat med avdelingsleder Jon Leon Ervik ved avdeling for navigasjonsteknologi og losforvaltning hos Kystverket, og vil lære mer om denne spennende aktøren lokalisert i blant annet Haugesund.

Hvem er dere? – Kystverket er en transportetat for sjøsikkerhet, kystforvaltning og beredskap mot akutt forurensing. Vi tar ansvar for sjøveien.

Hva jobber dere med? – Kystverket utfører samfunnsviktige nasjonale oppgaver på oppdrag fra Samferdselsdepartementet:

  • ivareta sikker og effektiv ferdsel langs sjøveien og inn til havner.
  • tilby fartøy nødvendig farvannskunnskap i form av lostjeneste
  • informere, assistere og organisere skipstrafikk i sjøtrafikksentralområder
  • sikre at sjøveien har tilstrekkelig bredde og dybde
  • sikre at sjøveien er godt opplyst for trygg navigasjon
  • ivareta den nasjonale beredskapen mot akutt forurensning
  • forvalte maritime data- og informasjonstjenester
  • utøve myndighet etter havne- og farvannsloven, deler av forurensningsloven, svalbardmiljøloven og plan- og bygningsloven

Hvilken kompetanse ser dere etter? – Kystverket har rundt 1100 medarbeidere spredt på ulike kontorer og stasjoner langs kysten. På Kystverkets kontor i Haugesund har vi rundt 50 ansatte, deriblant nautikere, ingeniører, jurister, økonomer, og medarbeidere som jobber med IKT, kommunikasjon, saksbehandling, elektro og maritim sikring for å nevne noen. I Haugesund har vi et kompetansemiljø som jobber med forskning og utvikling av maritime data- og informasjonstjenester og los forvaltningstjenester for sikker, effektiv og miljøvennlig sjøtransport. Blant systemene som blir forvaltet fra Haugesund er den nasjonale meldingstjenesten SafeSeaNet, det nasjonale AIS nettverket og radionavigasjonssystemet DGPS.

Om du skal trekke frem tre fortrinn i denne regionen, hva ville det vært? – God tilgang på fagkompetanse, utadrettet og innovativ

Hva skulle du ønske vi ble bedre på her i Haugesundregionen? – Kystverket har også som oppgave å spille på lag med industri og bidra til verdiskaping. Deling av kompetanse, informasjon og erfaring ‒ også med konkurrenter ‒ krever ofte at man ikke alltid høster egen gevinst, men spiller hverandre gode. Det gir store muligheter for industrielle konkurransefortrinn og regional vekst. Etablering av en felles arena der vi kan styrke lagånden til næring og industri på Haugalandet kan bidra til å løfte regionen enda mer.

Har du en “funfact” om din arbeidsplass som folk kanskje ikke vet om? – Visste du at vi har egne satellitter? Kystverket har ansvar for det nasjonale AIS nettverket som består av fire AIS satellitter og 70 landbaserte AIS basestasjoner. AIS er et viktig overvåkingsverktøy i den nasjonale kystberedskapen, og gjør det mulig å observere fartøy over store havområder. I 2020 mottok vi over 11 milliarder AIS meldinger fra skipsfarten. Vi deler denne dataen med andre myndigheter, som Hovedredningssentralene, Kystvakten, politiet, Tollvesenet, og flere. Det nasjonale AIS nettverket forvaltes fra Kystverkets kontor i Haugesund, der vi også har ansvar for å koordinere utveksling av AIS informasjon mellom 16 land i EU.

Nevn spennende områder dere jobber med nå? – Fra Haugesund jobber vi med utvikling av digitale maritime informasjonstjenester. Noen eksempler på slike tjenester er routeinfo.no, der vi tilbyr over 500 digitale ruter for sikker navigasjon, og kystdatahuset.no, der vi deler store mengder sjøtrafikkdata med publikum for økt verdiskaping og samfunnsnytte. Vi bruker ny teknologi som kunstig intelligens for å styrke kvaliteten på våre tjenester, deriblant i forvaltningen av den nasjonale farledsbevisordningen og risikobasert overvåking av skipstrafikk langs kysten.

Fagmiljøet i Haugesund utvikler og forvalter sentrale systemer og sensorer i den nasjonale sjøtrafikksentraltjenesten hvis hovedoppgave å ivareta sikker seilas. Nå jobber vi med å utvide sjøtrafikksentraltjenesten på Vestlandet ‒ med planlagte nye tjenesteområder fra Fedje til Kristiansund, og nordover mot Trondheim.

Foto: AIS SAT av FFI_NASA_Norsk Romsenter_nyhetsgrafikk.no
I dag bruker Kystverket fire AIS satellitter. En femte satellitt er planlagt skutt opp i 2021 i samarbeid med Norsk Romsenter og Forsvarets forskningsinstitutt. Satellittbasert AIS brukes i kystberedskapen til å forebygge skipsulykker, grensekontroll, avdekke miljøkriminalitet, og under søk- og redningsaksjoner. Foto: FFI/NASA/Norsk Romsenter/Nyhetsgrafikk.no

Foto: Kystverket i Haugesund_foto_Kystverket_Anne Grethe Nilsen
Kystverkets kontor i Haugesund ivaretar Kystverkets oppgaver på Vestlandet og har ansvar for en rekke nasjonale oppgaver innen navigasjonsteknologi og forvaltning av lostjenesten.

Bli bedre kjent med Kystverket: www.kystverket.no
Følg oss på Facebook: www.facebook.com/Kystverket
Kystverkets informasjonsvideo: Noreg – ein havnasjon